Publicaties van Harkolien Meinsma | terug

 

  1968 Het gebruik van de UDC en de toepassingsmogelijkheden voor de planologie, SISWO
     
  1970

Particuliere huiseigenaren in de Jordaan

een empirisch onderzoek naar het handelen van eigenaren met hun panden in de Jordaan.

Facetstudie III van het onderzoek; Saneringsonderzoek, problematiek rond de inventarisatie, Geografisch en planologisch Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam

     
  1973

Sociale aspecten van de stadsvernieuwing,

een literatuur-studie in ;samenwerking met drs. C. van der Hoeven, SISWO

     
  1975

De wijk in

een systematische beschrijving van problemen van stadsvernieuwingsbuurtbewoners en de ontwikkelingen daarin, SISWO

     
  1976

Verkenning naar de behoefte aan informatie en documentatie op het gebied van de stadvernieuwing en het stadsvernieuwingsonderzoek

In samenwerking met J.R. Verdenius, SISWO

     
  1978

De dakengeteld 

een publicatie ten behoeve van de landelijke manifestatie “heel Nederland onder dak”, tot stand gekomen met medewerking van drie andere auteurs, Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing, Alkmaar

     
  1980

De daken verdeeld in Leiden

een onderzoek naar de volkshuisvesting en woonruimteverdeling in Leiden in het kader van het Structuuronder Bouwnijverheid, uitgevoerd bij het SISWO.

     
  1981

Programmering onderzoek bevolking en wonen

Opdrachtgever, Provincie Zuid-Holland, uitgevoerd in samenwerking met ir. M. Bierman en drs. J.R. Verdenius, SISWO

     
  1990

Bouwen aan kwaliteit...een kwestie van volhouden 

een jubileumuitgave van het Landelijk Contact van deVrouwen Adviescommissies voor de Woningbouw te Utrecht.

     
  1990

Architectes

een inventarisatie van de in Nederland werkende vrouwelijke architecten, samengesteld in samenwerking met drs. M. S. Kuperus; Thoth, Amsterdam

     
  1991

Ruimte voor de bouw, naar een recyclische bouwopgave

een rapport van de Werkgroep Toekomstige Ontwikkelingen in de bouwnijverheid (SISWO) in opdracht van de Directie Coördinatie Bouwnijverheid, Ministertie VROM (co-auteur en eindredactie)

     
  1991

De Monadologie van G.W. Leibniz

een geannoteerde vertaling van La monadologie, in samenwerking met de China-deskundige Han Boering; uitgeverij De verandering, Alkmaar

     
  1991

Architectes in Amsterdam

DRO-publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in de Zuiderkerk te Amsterdam . Co-auteur: Marga Kuperus

     
   1992

De weger gewogen, NOTA geëvalueerd

NOTA is de Nederlandse Organisatie voor Technologische Aspecten-onderzoek (nieuwe naam Rathenau Instituut), opdrachtgever KNAW

     
  1993

De Schoonheid van Amsterdam

een rapport van de Welstandscommissie van Amsterdam, waarin vorm is gegeven aan de nieuwe vereisten op het gebied van het Welstandsbeleid, mede-auteur en eindredacteur.

     
  1994

Illegalen in de tuinbouw

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) te Den Haag

     
  1994

Altijd op reis, architecten uit de voormalige Nederlandse koloniën aan het werk

12 interviews, geschreven in samenwerking met Marga Kuperus, Thoth Bussum

     
  1995

Ruimte sparen in Egmond

In samenwerking met ir. Marten Bierman, SISWO

     
  1996

Ruimte gespaard, mogelijkheden tot herverstedelijking nader verkend

Werkgroep Toekomstige Ontwikkeling in de Bouwnijverheid. Opdrachtgever Rijksplanologische Dienst, Den Haag

     
  1996

Ruimte sparen in Dordrecht

in samenwerking met Ir. Marten Bierman, SISWO

     
  1997

Onderzoek naar de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven in de Amsterdamse regio

SMO te Den Haag

     
  1998

Dreigende leegstand in de Westelijke Mijnstreek, debacle of uitdaging

Opdrachtgever: Stichting Behoud Westelijke Mijnstreek. Uitgevoerd in samenwerking met het ETIL Maastricht en Ir. Marten Bierman

     
  1999

De Schoonheid van Amsterdam

aangevulde en geactualiseerde editie, model voor de door de gemeenten te produceren nota’s

     
  1999

Grondgedachten, over grondbeleid en ruimtegebruik

in samenwerking met de Werkgroep Toekomstige Ontwikkeling in de Bouwnijverheid, SISWO, Amsterdam

     
  2000

Rivierenbuurt in Apeldoorns perspectief

Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn. Uitgevoerd in samenwerking met Ir. Marten Bierman

     
  2000 

Ruimte sparen in Nijmegen, (ver-)bouwen voor de buurt

Opdrachtgever: gemeente Nijmegen. Uitgevoerd in samenwerking met Ir. Marten Bierman

     
  2000

Tollensstraat 60, een cultuurhistorische verkenning van de GVB-hallen in Amsterdam Oud-West

Opdrachtgever; Stadsdeel Oud-West

     
  2000

De groene oever van het IJ, de buitendijkse oever van Amsterdam-Noord

Advies aan de Groenen van Amsterdam-Noord, in samenwerking met architect/stedenbouwkundige Marina Roosebeek

     
  2003

Help, mijn woning wordt te groot, over het verband tussen de woningvooraad, nieuwbouw en vergrijzing

samenvatting en actualisering van de rapporten over ruimtegebruik in samenwerking met Marten Bierman

     
  2003

De logica van de lelijkheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Holland

Onderzoek in opdracht van de Stichting Welstandszorg, Noord-Holland

     
  2007

Vergrijzing een uitdaging voor de woningmarkt

Opdrachtgever: Ouderenpartij Noord-Holland, uitgave van Meinsma, redactionele producties

Downloaden (PDF)

     
  2009

De Oostflank van de noordelijke IJ-oever, geschiedenis en toekomst

Opdrachtgever ANGSAW, aangezocht als auteur met medewerking van Kees Alberts en Floor van Dusseldorp

     
  2012

Licht op het IJ, Bespiegelingen over het grootste plein van Amsterdam

Stichting Zwaan..., een productie van Mare Faber en Harkolien Meinsma

     
Adviezen
     
  In de periode 1982 en 1985 zijn onder mijn verantwoordelijkheid bij de VRA-OGO veertien adviezen uitgekomen waaronder:
     
  1984  Advies inzake mogelijke bundeling van onderzoek in Nederland. Dit bevat een voorstel voor de organisatie van het bouw- en woononderzoek in Nederland.
     
  1984 Advies inzake de afstemming van het onderzoek met betrekking tot bouwen en wonen in ontwikkelingslanden.
     
  1985 Onderzoeksprogramma Bouwen en Wonen 1985 – 1989, advies inzake prioriteiten voor het onderzoek.
     
  1985 Memorandum bij de opheffing van de VRA-OGO.
     
  Bij de RAVO (Raad voor advies van de Volkshuisvesting) zijn door mij drie adviezen geschreven:
     
  1986 Advies inzake exploitatieproblemen in na-oorlogse woonwijken
     
  1987  Advies inzake de nota op hoofdlijnen ten behoeve van het op te stellen Plan van onderzoek Volkshuisvesting
     
  1988 Advies inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de limieten van de onroerend goedbelastingen, de rechten en de leges.
     
Tijdschriftartikelen
     
  Sinds 1973 zijn in kranten en tijdschriften 24 artikelen verschenen waar (mede) mijn naam onder staat
     
  Wonen-TABK
     
 

“Deventer gooit zijn buurten niet op één hoop”, een artikel in samenwerking met R.Brouwers (april 1973, p. 23-26).

“Wij hebben het gevoel”, een artikel over gevoel tegenover wetenschap (juli 1973, p. 29).

“Helpende handen voor Bouw- en woningtoezicht”, een artikel over de mogelijkheid woningcommissies ex artikel 91 van de Woningwet op te richten (februari 1974, p. 11-15).

“Slechte argumenten tégen woningcommissies”, (augustus 1974, p. 15-18).

“Stadsvernieuwing geïnventariseerd”, anderhalf jaar vallen en opstaan in de oude steden, (december 1975, p. 10-12).

“Organisatie, juridische en financiële aspecten”, Stadsvernieuwing geïnventariseerd II, (januari­1976, p. 15-17).

     
 

In Stedebouw en Volkshuisvesting

     
  “Onderzoeksprogrammering in de praktijk”, een artikel in samenwerking met ir. M. Bierman en drs. J.R. Verdenius (december 1981, p. 600-606).
     
  Bres
     
  “Waarom de bekering van China mislukte”, (juni­1988,­p.­5-14).
     
  Plan
     
  “Experiment Schellerbroek te Zwolle: Weg met de monofunctionele woonwijk? (nr.11/12 1988, p. 56-59)
     
  De Klinker
     
  “Wordt de droom werkelijkheid in Zwolle?, (maart, 1989, p.5).
     
  Nieuwsflits voor Architecten
     
 

“Architectes in Nederland” (oktober, 1990, p.5-9)

     
  Opzij
     
 

“Bouwen vrouwen anders?” (januari, 1991, p.90)

“Welstandsbeleid in Amsterdam” (juni 1995, nr 8 pag. 7)

     
  Rooilijn
     
  Ruigoord, waar Holland op zijn smalst is (4 april 1995)
     
  Bouw
     
  “Expositie “Altijd op reis” ook in buitenland een succes” ( nummer 11, november 1996, p. 14 t/m 16)
     
  ROM Magazine
     
 

“Het leegstand-spook doemt op bij woningbouw en ruimtelijke ordening” (nummer 12, januari 1998, p. 16 t/m/ 18)

“Strategieën om woningleegstand en stedelijk ruimtegebruik te beperken” (nummer 3, maart 1998)

     
  Algemeen Dagblad
     
  “Uitbreiding haven Amsterdam vraagt nationale discussie” een artikel in samenwerking met ir.M. Bierman (dinsdag 12 mei 1998)
     
  Real Estate Magazine
     
  “Vinex en een grondbeleid-van-het-genoeg” eenartikel in samenwerking met ir.M.Bierman (nummer 10, juni 2000)
     
  Cobouw
     
 

“Claims Vijfde Nota: verschil tussen rekensom en realiteit” een artikel in samenwerking met ir. M. Bierman (woensdag 28 juni 2000)

“Twee markten voor goed grondbeleid” een artikel in samenwerking met ir. M. Bierman (woensdag 4 oktober 2000)

“Ongericht bouwen gevaar voor pensioen” (15 maart 2002)

     
  Trouw
     
  “Pronk, kijk uit voor leegstand” in de Verdieping van Trouw (donderdag 10 augustus 2000)
     
  Binnenlands Bestuur
     
  Ruimte voor efficiënt grondgebruik” (nummer 35, 1 september 2000)
     
  Het Parool
     
 

“Stop uitverkoop platteland” (26 april 2001)

“Een boulevard geeft vertier” (donderdag 21 februari 2002)

     
  De Gelderlander
     
  “Binding bestaande bewoners vitaal voor Nijmegen” (29 april 2002)
     
  Vitale stad
     
  column “Hogerop” (5 mei 2002)
     
  Financieel Dagblad
     
 

“Overschot grote huizen bedreigt woningmarkt” (4 april 2003)

“Trendbreuk in ruimtelijk beleid” (6 maart 2004)

“Een transparant grondbeleid vergt ontvlechting" (12 januari 2006)

     
  de Volkskrant
     
  “Winst dicteert ruimtelijk beleid” (11 maart 2004)
     
 

Nova Terra

     
 

“De armoede van eenvoudig ruimtegebruik” (april 2004 )

     
  Nul 20
     
  “Als ik het voor het zeggen had”(juni 2005)
     
  In een brochure over de Kostverlorenvaart in het kader van de dag van de Architectuur
     
  “ De toekomst van de Kostverlorenvaart” 3 juli 2005
     
  De juiste mix, verbetering van bedrijventerreinen in de stad, een brochure over een prijsvraag van het ministerie van Economische Zaken
     
   “Regeren is vooruitzien” (oktober 2006)
     


 
| naar boven |

 


CV van Harkolien Meinsma...

Bureau Meinsma - Zandstraat 13 - 1011 HJ AMSTERDAM - telefoon: 020-6264773 - e-mail: meinsma@xs4all.nl